فرصت های شغلی

Shape Image One
Shape Image One
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four

فرصت های شغلی

تیم تک سئو جهت تکمیل نمودن تیم خود و اشتغال زایی تصمیم دارد افراد فنی در ضیمنه های IT  را استخدام نمایید و با همکری آنان پروژ های خود را به صحیح ترین روش انجام دهد.

لذاخواشمند است نسبت به پر کردم فرم فوق با اطلاعات صحیح اقدام نمایید .

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • با ذکر استان و شهر سکونت
  • انواع فایل های مجاز : (jpg, png, pdf).